Skip to the content

Kulturskolens satser for elevbetaling og salg av tjenester

Kulturskolens priser indeksreguleres år for år (eventuelle høyere prisjustering og nye satser vedtas av kommunestyret).

Faktura blir sendt ut to ganger i løpet av skoleåret, normalt ca. 1. oktober og 1. mars. 
Alle tjenester i Molde kulturskole justeres opp med gjeldendende deflator (lønns- og prisvekst).  Instrumentleie og materialavgift justeres med prisveksten. 

Molde kulturskole innfører friplasser fra høsten 2022:

Molde kulturskole har friplasser for lavinntektsfamilier. Man kan søke om friplass samtidig som man søker om elevplass i det elektroniske søknadsskjemaet. Er du allerede elev og vil søke friplass, må du henvende deg til oss på telefon 7111 1520 eller kulturskolen@molde.kommune.no.

Dokumentasjon på inntekt (skatteoppgjør for forrige inntektsår) ettersendes, og følger til enhver tid nasjonale satser. Hvis den økonomiske situasjonen endrer seg, er man pliktig til å informere om det. Det må søkes på nytt ved hvert skoleår.

Inntektsgrensene per år for familien er:
Antall barn   1 voksen              2 voksne

1 barn:        277 500 kroner     435 000 kroner
2 barn:        370 000 kroner     522 000 kroner
3 barn:        462 500 kroner     695 000 kroner

Skolekorpsplasser og junior-/aspirantplasser omfattes ikke av rabattordningene (betaler er korps).