Skip to main content Skip to footer

Musikkterapi

Molde kulturskole har 2 musikkterapeuter. Vi har utstrakt samarbeid med ulike institusjoner om musikkterapitilbud. Kommunale enheter eller andre institusjoner kan kjøpe musikkterapitilbud etter nærmere avtale om innhold, målgruppe og organisering. Eks barn i barnehage/skole med tilråding av musikkterapi, gruppe og/eller individuelt musikkterapitilbud knyttet til eldreinstitusjoner / demens eller andre behov. 

Ta kontakt for å sjekke ut hvilke muligheter og hva som er den beste veien for et tilbud for deg eller dine nærmeste. Les mer om musikkterapi i ulike livsfaser og situasjoner her.

Musikkterapi i kulturskolen

Musikkterapi handler i hovedsak om kommunikasjon og samhandling gjennom musikalske aktiviteter. Tilbudet er for barn og unge som har lyst å drive med musikkaktiviteter, men kanskje trenger ekstra tilrettelegging og tilpasning, og der man i tillegg søker andre mål enn ferdighetstrening på ett spesifikt instrument. Det kreves ingen ferdigheter eller forkunnskaper i musikk og målsettinger er mestring, glede og fellesskap, samspill, oppmerksomhet og konsentrasjon over tid og musikkaktiviteter knyttet til motoriske ferdigheter og språk. Hovedfokuset er på elevenes ressurser og mestringsmuligheter. Musikkterapeutene jobber ofte tverrfaglig, og i tett samarbeid med foreldre og andre instanser rundt barnet, for å kunne skape gode rammer rundt relasjonen og for å kunne tilpasse tilbudet så godt som mulig til eleven.  

Tilbudet kan være både individuelt og i grupper, og arbeidsformene kan være alt fra improvisasjon, spill på ulike instrument, bruk av stemmen på ulike måter, låtskriving, musikkproduksjon, musikklytting, dans/bevegelse/drama/musikklek og tilpasset opplæring på et spesifikt instrument. Prisen på tilbudet er den samme som ordinære elevplasser.

Hvis du trenger råd og veiledning i hvilket tilbud som passer ditt barn best, så ta kontakt med oss for råd.

For faglige spørsmål, ta kontakt med
Musikkterapeut Ingrid Humstad Hodne

ingrid.hodne@molde.kommune.no

Andre spørsmål til
Fagleder Rakel Hoem Rinde

rakel.hoem.rinde@molde.kommune.no

kulturskolen@molde.kommune.no eller telefon 71 11 15 20.

 

Musikkterapi i barn og unges oppvekst

I tillegg til å kunne søke plass på musikkterapi som et tilbud i kulturskolen er det også mulig å få musikkterapi som en del av det spesialpedagogiske tilbudet til barn/ungdom i barnehage og skole eller gjennom samarbeid med andre tjenester som barnevern, flyktningetjenesten etc. 

Gjennom musikalsk samspill kan man skape trygge, gode relasjonelle rammer som skaper muligheter for å verdsette de ressursene barna har, der styrking av egenverd og barnets/ungdommens unike uttrykk får spillerom. Samspillsituasjonene er også et fint verktøy å jobbe med grunnleggende utviklingsområder som språk, motorikk, emosjonsregulering, kognitive ferdigheter som oppmerksomhet, hukommelse, organisering, og styrking av sosiale relasjoner og sosiale ferdigheter.  

For mer informasjon om musikkterapeutisk arbeid innenfor barn og unges oppvekst, se:  

Link til artikkel på hjemmesiden til Norsk forening for musikkterapi; "Musikkterapi, barn 0-6 år med behov for særskilt tilrettelegging" (åpnes i ny fane).

Link til artikkel på hjemmesiden til Norsk forening for musikkterapi; "Musikkterapi i barn og unges oppvekst" (åpnes i ny fane)

Link til artikkel på hjemmesiden til Norsk forening for musikkterapi; "Musikkterapi og barnevern" (åpnes i ny fane)

Musikkterapi i eldrehelse

Molde Kulturskole tilbyr musikkterapi til eldre/demens-omsorgen; i form av gruppetilbud eller individuelle timer. Gruppetimer varer i 45 minutter og inneholder allsang og musikk og bevegelse. Individuelle timer kan vare fra 15-45 min, avhengig av pasientens tilstand. Dette tilbudet skjer gjennom samarbeid med den enkelte institusjon som kjøper tjenesten. 

Musikkterapeuten legger til rette for et stimulerende tilbud, der fokus på den enkelte og dens impulser og initiativ er viktige.  

Målsettinger for dette arbeidet bygger på prinsipper fra Nasjonal faglig retningslinje om demens (Helsedirektoratet 2017), som slår fast at behandling og omsorg skal bygge på personsentrert omsorg. I musikkterapien er relasjonen mellom musikkterapeut og klient, samt valg av preferanse-musikk viktige faktorer. Målsettinger og ønskede effekter av musikkterapien er m.a å øke livskvalitet, redusere angst og bidra til å skape et meningsfullt, trygt og inkluderende miljø blant beboere og personalet på avdelingen. 

For mer informasjon, se:  

Link til artikkel på hjemmesiden til Norsk forening for musikkterapi;  "Musikkterapi i eldreomsorg, demens og alderspsykiatri" (åpnes i egen fane).

Flere sykehjem og institusjoner i Molde og Gjemnes kjøper musikkterapitjenester fra oss, ta kontakt for å sjekke mulighetene for deg. 

For spørsmål om kjøp av tjenester, ta kontakt med
Fagleder Rakel Hoem Rinde

rakel.hoem.rinde@molde.kommune.no 

Priser salg av tjenester gjeldende fra 01.01.2023 - se rød knapp

Musikkterapi i rus og psykisk helsefelt

Musikkterapi ble i 2013 anbefalt som terapiform i utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser.
Link til hefte utgitt av Helsedirektoratet, avdeling Psykisk helsevern og rus: "Nasjonal faglig retningslfinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser" (åpnes i ny fane).

I 2016 ble musikkterapi anbefalt innenfor de nasjonalt faglige retningslinjene som behandling innenfor rusfeltet.
Link til Helseirektoratets artikler om "Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet" (åpnes i egen fane).

Oppfølging med musikkterapi som en del av tjenestetilbudet kan tilbys både som en del av døgnbehandling eller som en del av den kommunale oppfølgingen. Musikkterapeuter i Molde kulturskole kan gjennom salg bli en del av dette tjenestetilbudet. Musikkterapi bygger på ressurstenkning og kan ses i sammenheng med prinsipper som brukermedvirkning og recovery. Musikkterapi handler blant annet om hvordan musikk og musikalsk samspill skaper muligheter for kontakt, kommunikasjon og samhandling, mestringsopplevelser, regulering av emosjoner og personens egenuttrykk, der musikken og det musikalske samspillet kan bli en del av personens bedringsprosess.  

For mer informasjon om musikkterapeutisk arbeid innenfor rus- og psykisk helsefeltet, se: 

Link til artikkel på nettsiden til Norsk forening for musikkterapi; "Musikkterapi i rusfeltet" (åpnes i egen fane).

Link til artikkel på nettsiden til Norsk forening for musikkterapi; "Musikkterapi og psykisk helse" (åpnes i egen fane)