Skip to the content

Kunst og kulturaktive barn- og unge

Kunst og kulturaktive barn- og unge, for inkludering, fellesskap og mestring

Molde kommune har fått 5.3 millioner til et stort kulturprosjekt i grunnskolen! Midlene kommer fra Program for folkehelsearbeid i Møre og Romsdal, og skal gå fra 2021 – 2025. Prosjektet heter Kunst og kulturaktive barn- og unge, for inkludering, fellesskap og mestring, og er et tverrfaglig samarbeid mellom Molde kulturskole, Fagavdeling skole, Bekkevoll ungdomsskole, Kviltorp skole og Nordbyen skole. 

Prosjektet skal gi barn og unge i grunnskolen i Molde et rikere læringsmiljø preget av inkludering, tilhørighet, trivsel og mestring gjennom bevisst bruk av kunst- og kulturfagene. 

Gjennom ulike kunst- og kulturuttrykk som drama/teater, kunst, musikk og dans skal elevene utvikle sine egne uttrykk, skape sin identitet, oppleve mestring og trivsel og delta i fellesskapet. Dette skal være med på å styrke barn og unges psykiske helse og være et allment forebyggende folkehelsetiltak. Samtidig skal det gi økt kvalitet i de praktisk estetiske fagene i grunnskolen, og på sikt også være en døråpner for at flere barn og unge får kjennskap til og mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.  

Mandatene til grunnskole og kulturskole ligger til grunn, og sambruk og utvikling av relevant kompetanse og samhandlingsform i skole og kulturskole er en forutsetning i prosjektet. Grunnskolene sin kompetanse innen praktisk estetiske fag og Molde kulturskole sin kompetanse innen kunstfag skal i tett samarbeid både i planlegging og gjennomføring av prosjektet sørge for kvalitet og god utnyttelse av den samlede kompetansen som er tilgjengelig.  

 

Kontakt
Prosjektleder Hans Petter Gyldenskog, kulturskolelærer Molde kulturskole
hans.petter.gyldenskog@molde.kommune.no - 92638475